loading

Opšti uslovi

TELEFONIJA OPŠTI USLOVI

Član 50.
Usluga fiksne telefonije koju Pretplanik odabere podrazumeva korišćenje elektronskih komunikacionih usluga u javnoj fiksnoj komunikacionoj mreži Limes Telekomunikacije. Korisnik može odabrati Limes-ovu uslugu fiksne telefonije pojedinačno ili u paketu sa drugim uslugama, u skladu sa Cenovnikom.

Član 51.
Pretplatnik može koristiti uslugu fiksne telfonije ukoliko je priključen na kablovsko-distributivni sistem Limes Telekomunikacija i poseduje odgovarajući telefonski aparat.

Član 52.
Limes Telekomunikacije se obavezuje da Pretplatniku pruža uslugu fiksne telefonije u skladu sa zakonom I prema važećim standardima iz ove oblasti.

Član 53.
Limes Telekomunikacije obezbeđuje modem za korišćenje usluge fiksne telefonije Limes. Modem ostaje u trajnom vlasništvu Limes-a I Pretplanik ima pravo korišćenja istog do dana raskida pretplaničkog ugovora po bilo kom osnovu. Ukoliko Limes-u sa cenovnikom obezbeđuje I dodatnu opremu Pretplatnik je dužan da u skladu sa prethodnim stavom vrati u ispravnom stanju u slučaju da nije moguče plati ugovornu kaznu u iznosu protivvrednosti opreme.

Član 54.
Limes Telekomunikacije određuje brojeve koje dodeljuje Pretplatnicima prema raspoloživom planu numeracije.
Limes Telekomunikacije može bez saglasnosti Pretplatnika ranije dodeljeni broj Pretplatnika izmeniti, uz obavezu da o tome prehodno obavesti Pretplanika, najkasnije 15 dana pre planirane promene broja.
Limes Telekomunikacije može na Zahtev Pretplatnika zameniti dodeljeni broj, uz plaćanje naknade za ovu uslugu po važećem cenovniku.
Limes telefonski broj dodeljen Pretplaniku zadržava u period od 12 meseci od prestanka važenja ugovora, bez mogućnosti davanja istog broja nekom drugom Pretplaniku.

Član 55.
Svi Pretplatnici imaju mogućnost besplatnog pozivanja brojeva za pristup službama ta hitne intervencije u Republici Srbiji.

Član 56.
Pretplatnik se obavezuje da blagovremeno obavesti Limes Telekomunikacije o promenama podataka koje prilikom zaključenja ugovora ili registracije svojih ličnih podataka saopštio Limes-u, pod pretnjom posledice naknade štete i gubitka prava koja se vezuju za registraciju podataka korisnika.

Član 57
Limes Telekomunikacije obezbeđuje vođenje javnog telefosnkog imenika svojih Pretplatnika, u koji se unosi podaci o imenu, prezimenu, adresi i pretplanilkom telefosnkom broju. Imenik Pretplanika je dostupan na webstrani www.limestel.net i putem Call Centra. Pretplanik može zahtevati da se njegovi lilni podaci i broj ne unose u javni telefosnki imenik Pretplatnika prilikom zaključenja pretplatničkog ugovora. Svoj pristanak za unošenje ličnih podataka u javni telefonski imenik Pretplatnika, Pretplatnik ima pravo da povuče u svako vreme, pisanim putem, nakon čega je Limes dužan da lične podatke Pretplatnika izbriše iz javnog telefonskog imenika.

Član 58.
Limes Telekomunikacije obezbeđuju tajnost ličnih podataka Pretplatnika, tajnost sadržine i drugih podataka o saobraćaju, kao i tajnost podataka o lokaciji u okviru javne fiksne komunikacione mreže Limes-a, u skladu sa zakonom.

Član 59.
Pretplatnik zaključenjem jednog pretplatničkog ugovora može dobiti najviše dve telefonske linije, odnosno osnovnu telefonsku liniju i na osnovu posebnog pisanog Zahteva dodatnu telefonsku liniju, a prema uslovima iz Cenovnika ukoliko pretplatnik ima potrebu za vise od dve telefonske linije može se obratiti pismenim zahtevom za posebnu ponudu.
Od trenutka aktiviranja osnovne telefosnke linije, smatra se da su svi telefosnki razgovori i druge usluge koje se obavljaju izvršeni od strane Pretplatnika ili uz njegovu saglasnost. Pretplanik je u celosti odgovoran ta sve nastale posledice, učinjene troškove i dužan je da izmiri sve obaveze nastale korišćenjem osnovne i dodatne linije. U slučaju da Pretplanik duže od 30 dana, a najviše 90 dana u toku kalendarske godine, iz nekih razloga sprečen da koristi uslugu Fiksne telefonije, neophodno je da se pisano, na propisnom obrascu, obrati Limes-u radi odobrenja takvog zahteva za privremenim isključenjem.
U slučajevima kada se Pretplanik obratio Limes-u pisanim zahtevom za privremeno isključenje i sa KDS sistema i za privremeno isključenje usluge kablovskog internet, privremeno se isključenje usluge fiksne telefonije traje isti period koliko traje i privremeno isključenje sa KDS sistema.

Član 60.
Limes Telekomunikacije će na zahtev Pretplatnika čiji su lični podaci registrovani kod Limes, uz naknadu po važećem Cenovniku, obezbediti pružanje informacija (specifikacija odlaznog saobraćaja) o uslugama ostvarenim korišćenjem pretplatničkog broja dodeljenog Pretplatniku u obračunskom period, za tekući mesec, a najviše za 5 (pet) prethodnih obračunskih perioda.
Pravo na specifikaciju odlaznih poziva pretplatnik može ostvariti najkasnije 60 dana od dana deaktivacije broja Pretplatnik može bespatno da proveri specifikaicje odlaznog i dolaznog saobraćaja putem web stranice www.limestel.net

Član 61.
Limes Telekomunikacije ne odogovara za štetu koju Pretplatnik ili treće lice pretrpi usled pozivnog broja, promene broja Pretplatnika, smanjenog kvaliteta saobraćaja uzrokovanog interferencijom ili atmosferskim prilikama ili fizičkim preprekama ili drugim razlozima izvan uticaja Limes-a, neovlašćenog korižćenja pretplaničkog broja koji je dodeljen Pretplatniku, nepokrivenosti nekog područja mrežom, povremenih prekida u radu mreže i dejstva vise sile.
Ukoliko Pretplatnik upotrebljava opremu ili drugi uređaj koji nije kompatibilan ili nije podešen za koriščenje u javnoj fiksnoj komunikacionoj mreži Limes-a, ili prouzrokuje smetnje u radu javne fiksne komunikacione mreže, Limes ne snosi odgovornost reklamacijena visinu računa ili nemogućnost korićenja usluge.
Limes Telekomunikacije ne odgovara za štetu i izgubljenu dobit koju Pretplatnik ili drugo lice pretrpi usled privremenih ili povremenih prekida pružanja usluge.
Usluga fiksne telefonije je zasnovana na tehnologiji prenosa glasa putem široko pojasnog prenosa podataka i kao takva može biti nedostupna usled kvara na mreži ili nestanka elektrilne energije.
U pomenutim uslovima iz prethodnog stava, iako Limes u normalnim okolnostima omogućava pozivanje hitnih službi, Pretplatnik će morati da se osloni na drugi način pozivanja hitnih službi, preko telefonske linije univerzalnog servisa ili mobilnog telefona.

Član 62.
Postupak Pretplatnika smatraće se zlouotrebom ili nedozvoljenom radnjom ako je u suprotnosti sa pozitivnim zakonskim propisima ili savesnošću ili dobrim poslovnim običajima a naročito:
1. Ako se pretplatnički telefonski broj koristi za generisanje saobraćaja koji nije obuhvaćen odredbama ovog ugovora uključujući, ali ne ograničavajući na slučajeve kada se meĎunarodni saobraćaj mreže Limes-a (dolazni i odlazni) prikazuje kao nacionalni saobraćaj generisan od strane Pretplatnika.
2. Ako se koristi oprema nekompatibilna sa javnom fiksnom komunikacionom mrežom Limes-a.
3. Ukoliko Pretplatnik ili drugo lice sa pretplatničkog telefonskog broja Pretplatnika i posle opomene Limes-a nastavi da uznemirava ili vreĎa druge Pretplatnike ili treća lica, u kom slučaju isključenje traje najmanje 15 dana. Limes ima pravo da odmah, bez prethodne najave, isključi pretplatnički broj/eve ukoliko Pretplatnik krši odredbe definisane ovim članom i naplati naknadu za ponovo uključenje preme Cenovniku.

Član 63.
Pored slučajeva navedenih u Opštim uslovima, Limes Telekomunikacije je ovlašćen da isključi pretplatnički telefosnki broj dodeljen Pretplatniku u sledećim slučajevima:
- ukoliko postoji sumnja da oprema Pretplatnika ometa rad javne fiksne komunikacione mreže ili nesmetano korišćenje opreme drugih Pretplatnika
- do otklanjanja smetnji.
- zbog otklanjanja tehničkog kvara ili ovaljanja drugih neophodnih radova na mreži.

Član 64.
Limes Telekomunikacije će kada Pretplatnik u pisanom obliku prijavi i opiše način, odnosno sadržinu, okvirni datum i vreme zlonamernog ili uznemiravajućeg poziva, da zabeleži i sačuva podatke o identifikaciji tog dolaznog poziva,datumi i vremenu poziva ili pokušaj pozivanja.
Ako Limes utvrdi, na osnovu prijave iz stave 1. Ovog Člana, da je zlonameran ili uznemiravajući poziv upućen sa njegovog Pretplatnika, dužan je da tom Pretplatniku uputi upozorenje, odnosno, u slučaju ponovnog uznemiravanja preduzme neke druge odgovarajuće mere radi sprečavanja daljeg uznemiravanja. Ako Limes utvrdi, na osnovu prijave stave 1. Ovog Člana, da je zlonamerni ili uznemiravajući poziv upućen sa pretplaničkog broja u mreži drugog operatora, prosleđuje tom operatoru prijavu o uznemiravanju iz stave 1. ovog Člana, kako bi taj operator svom pretplatniku uputio upozorenje, odnosno, u slučaju ponovnog uznemiravanja, preduzeo druge mere odgovarajuće mere radi sprečavanja daljeg uznemiravanja.
Limes Telekomunikacije će saraĎivati sa drigim operatorima radi praćenja i otkrivanja zlonamernih ili uznemiravajućih poziva, a naročito radi razmene podataka i postupanja po prosleĎenim prijavama iz stave 3. ovog Člana.

Član 65.
Limes Telekomunikacije će u slučaju Zahteva Pretplatnika za zaustavljanjem automatskog preusmeravanja poziva koju je na terminalnu opremu Pretplatnika izvršila treća strana,
izvršiti provere odakle dolazi poziv i postupiti na način naveden u Članu 64.

Član 66.
Limes Telekomunikacije će omogućiti korišćenje sistema za automatsko pozivanje i komunikaciju bez ljudske intervecije, faks uređaja, elektronske pošte ili drugih vrsta elektronskih poruka, radi neposrednog oglašavanja, samo uz prethoni pristanak korisnika, odnosno Pretplanika ( primalac). Ako je fizičko ili pravno lice, prilikom prodaje svojih proizvoda ili usluga, pribavilo neposredno od primaoca njegove kontakt podatke i pristanak na upotrebi tih podataka u svrhe neposrednog oglašavanja, ima pravo da ih upotrebljava radi neposrednog oglašavanja svojih slilnih proizvoda ili usluga, pod uslovom da primaocu obezbedi mogućnost prigovora takvoj upotrebi kontakt podatakam na jednostavan način bez naknade.
Zabranjeno je neposredno oglašavanje kojim se netačno prikazuje ili prikriva identitet pošiljaoca elektronske pošte ili drugh vrsta elektronskih poruka, kao i neposredno oglašavanje koje ne sadrži naznačenu elektronsku adresu, odnosno broj telefona, putem koga primalac može bez naknade da zahteva sprečavanje daljeg slanja oglasnih poruka.

Član 67.
Limes Telekomunikacije će Pretplatniku omogućiti isključivanje identifikacije dolaznih poziva, na jednostavan način bez naknade za razumno korišćenje ove mogućnosti Limes Telekomunikacije će Pretplatniku omogućiti isključivanje prikazivanja identifikacije uspostavljene linije pozivaocu, na jednostavan način i bez naknade. Odredbe stave 2. i 3. Ovog Člana odnose se i na meĎunarodne dolazne pozive. Odredbe stave 1. ovog Člana nisu primenljive na pozive koji se upućuju službama za hitne intervencije. Limes Telekomunikacije ima pravo da privremeno suspenduje mogučnost zahteva it stave 1. ovog Člana radi otkrivanja i sprečavanja zlonamernih ili uznemiravajućih poziva. Limes Telekomunikacije će objavljivati informacije o mogučnostima i ograničenjima iz ovog Člana.

Prenosivost telefonskog broja Član 68.
Usluga prenosivosti broja omogućuje Pretplatniku da promeni postojećeg operatora usluge fiksne telefonije i postane pretplatnik fiksne telefonije Limes Telekomunikacije i pritom zadrži svoj postojeći broj za usluge javne fiksne komunikacione mreže iz Plana numeracije.Pretplatnik koji želi da izvrši prenos broja je obavezan da Limes Telekomunikacijama kao primaocu broja podnese pismeni zahtev za prenos telefonskog broja uz obavezno davanje lične karte na uvid.
Zahtev za prenos telefonskog broja smatra se istovremeno i zahtevom za raskid pretplatničkog odnosa Pretplatnika kod operatora davaoca broja. Pretplatnik ostaje u obavezi da plaćanja korišćenjakomunikacionih usluga prema operatoru davaocu broja sve do trenutka prenosa broja u mrežu Limes. Izvršenjem prenosa i aktivacijom usluge, podnosilac zahteva postaje Pretplatnik Limes te je od dana izvršnog prenosa obavezan na plaćanje mesečne pretplate vršiti na račun Limes Telekomunikacija. Operator davalac broja nije obavezan da omogući prenos broja ako podneseni zahtev sadrži neke formalne nedostake iz Člana 10. Pravilnika o prenosivosti broja u javnim telefonskim mrežama na fiksnoj lokaciji, a koji onemogućavaju postupanje. Limes će u roku od 3 (tri) radna dana od dana saznanja o razlozima kašnjenja odnosno o nemogućnosti prenosa broja, uputiti podnosiocu zahteva obrazloženje sa uputstvom da u roku od 8 (osam) dana od prijema ovog obaveštenja otkloni razloge zbog kojih prenos nije moguće izvršiti. Prenos broja će se izvršiti u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana zaprimanja urednog Zahteva Pretplatnika, u slučaju da ne postoje smetnje, osim ako naknadno ne budu utvrĎeni razlozi nemogućnosti ili kašnjenja prenosa broja, a o postojanju istih Limes nije znao niti je morao da zna u momentu primanja zahteva za prenos telefonskog broja. Nalog za prenos broja izvršava se na dan koji je naznačen u Zahtevu za prenos broja, u vremenu od 12:00 do 15:00 sati. Period u kojem preneseni broj nije u funkciji usled sprovoĎenja operacije tehničkog prenosa ne sme biti duži od tri (3) sata u odnosu na vreme koje je odreĎeno u Zahtevu za prenos broja. Pretplatnik može lično ili putem e-maila (sa adrese koja je registrovana prilikom sklapanja ugovora) za pozive prema prenesenim brojevima. Pretplatnik koji je izvršio prenos broja ne može ponovo da traži prenos istog broja u period kračem od šest meseci od dana kad je izvršen prenos broja. Ukoliko pretplatnik prenosi broj kod drugog operatora, a želi da nastavi s korišćenjem ostalih usluga iz dosadašnjeg paketa, potpisuje se novi pretplatnički ugovor. Limes u svojstvu davaoca broja može odbiti zahtev Pretplatnika za prenos broja kod drugog operatora primaoca broja ako postoje iste sumnje iz Člana 10. Pravilnika o prenosivosti broja u javnim telefonskim mrežama na fiksnoj lokaciji koji se odnosi na razloge odbijanja zahteva za prenos broja u mrežu Limes-a, dok iste ne budu otklonjene. Za sve druge odnose izmeĎu Limes-a i kao operatora primaoca broja i Pretplatnika koje su vezane za uslugu prenosivosti telefonskog broja, primenjuju se ostale odredbe Opštih uslova Limes Telekomunikacija i Pravilnika o prenosivosti broja u javnim telefonskim mrežama u fiksnoj lokaciji.

Za Limes Telekomunikacije
_________________________________
(M.P)