loading

STANDARDNA PONUDA ZA USLUGE MEĐUPOVEZIVANJA SA JAVNOM FIKSNOM KOMUNIKACIONOM MREŽOM PREDUZEĆA LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO DESPOTOVAC

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO, DESPOTOVAC,

ul. Takovska 4/II, 35213 Despotovac

STANDARDNA PONUDA ZA USLUGE MEĐUPOVEZIVANJA SA JAVNOM FIKSNOM KOMUNIKACIONOM MREŽOM PREDUZEĆA

LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO DESPOTOVAC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESPOTOVAC, 06.12.2019 godine

Sadržaj

1 UVOD 5

2 DEFINICIJE POJMOVA 5

3 OPŠTE ODREDBE 7

3.1 Predmet ponude 7

3.2 Opis i vrste usluga 8

3.3 Datum objavljivanja i početak primene Ponude 8

3.4 Uslovi pod kojima važi Ponuda 8

3.5 Način izmene ove ponude 8

3.6 Procedure za podnošenje zahteva, rokovi za dostavljanje odgovora i postupak pregovaranja 9

3.6.1 Podnošenje zahteva 9

3.6.2 PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO DESPOTOVAC , ul TAKOVSKA 4/II 10

3.6.3 Postupak pregovaranja 10

3.6.4 Rokovi za dostavljanje odgovora 10

3.7 Uslovi pod kojima se može odbiti zahtev Operatera da koristi Usluge 10

3.8 Rok za zaključenje Ugovora o Međupovezivanju 10

3.9 Postupak izmene Ugovora o Međupovezivanju i razlozi za izmene cena 11

3.9.1 Postupak izmene Ugovora o Međupovezivanju 11

3.9.2 Razlozi za izmene cena 11

3.10 Način i rokovi za podnošenje i rešavanje prigovora 11

3.11 Odgovornost obe strane, razgraničenje međusobne odgovornosti i način naknade štete 11

3.12 Poverljivost informacija i odredbe o poslovnoj tajni 12

3.13 Način rešavanja sporova 12

3.14 Prestanak pružanja Usluga 13

3.15 Prava intelektualne svojine 13

4 TEHNIČKI USLOVI 14

4.1 Podaci o mreži i ostaloj infrastrukturi koji su neophodni za Međupovezivanje 14

4.1.1 Arhitektura Međupovezivanja 14

4.1.2 Interfejsi, signalizacija i protokoli za sve tipove povezivanja 14

4.1.3 Ostali tehnički uslovi koji su neophodni za Međupovezivanje 20

4.2 Uspostava Međupovezivanja (Pristupne tačke, Vodovi za Međupovezivanje i način Međupovezivanja) 21

4.2.1 Uspostavljanje Vodova za Međupovezivanje 21

4.2.2 Testiranje povezivanja - Opšte odredbe 22

4.2.3 Postupci testiranja Vodova za Međupovezivanje 23

4.3 Način i uslovi održavanja kvaliteta Usluga kao i nivo Usluga koji se pruža 24

4.3.1 Kvalitet Usluga Limes telekomunikacije doo 24

4.3.2 Privremeni prekid pružanja usluga 25

4.4 Procedure prilikom izmena u komunikacionoj mreži Limes telekomunikacije doo 25

4.4.1 Promene u infrastrukturi 25

4.4.2 Promene u planu Numeracije 25

5 KOMERCIJALNI USLOVI 27

5.1 Cene Usluga 27

5.1.1 Terminiranje poziva u Mrežu Limes telekomunikacije doo 27

5.1.2 Zloupotrebljen saobraćaj 28

5.1.3 Vod za interkonekciju 28

5.1.4 Naknade u slučaju kašnjenja isporuka Usluga 30

5.2 Način obračuna, naplate i obezbeđenja plaćanja 30

5.2.1 Način obračuna 30

5.2.2 Obračun za zakup Vodova za Međupovezivanje i drugih komunikacionih usluga koje LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO obezbeđuje Operateru za potrebe realizacije Međupovezivanja 31

5.2.3 Način naplate 31

5.2.4 Postupak prigovora (reklamacije) na isporučeni račun 32

5.2.5 Instrumenti obezbeđenja plaćanja 32

5.2.6 Naknade zbog neizvršenja ugovornih obaveza 33

5.2.7 Prekid pružanja usluga 33

6 PRILOZI 35

6.1 Prilog br. 1 : Izjava o poverljivosti 35

6.2 Prilog br. 2: Model bankarske garancije 36

6.3 Prilog br. 3: Kontakt podaci 39

6.4 Prilog br. 4: Spisak i adrese pristunih tačaka za Međupovezivanje 41

6.5 Prilog br. 5: Obrasci zahteva za pregovore i otkazivanje usluge 42

6.6 Prilog br. 6: Obrazac zahteva za otklanjanje kvara/ smetnje 44

6.7 Prilog br. 7: Obrazac za planiranje Kapaciteta Međupovezivanja 47

6.7.1 Planiranje Kapaciteta 47

6.7.2 Naručivanje Kapaciteta za Međupovezivanje 48

 

1 UVOD

Standardna ponuda za povezivanje na fiksnu mrežu Limes telekomunikacije doo (u daljem tekstu: Ponuda), donosi se u svrhu definisanja mogućnosti povezivanja sa fiksnom mrežom Limes telekomunikacije doo, u smislu pravnih, finansijskih i tehničkih mogućnosti, kao i planiranja kapaciteta za interkonekciju i načina međupovezivanja. Ova Ponuda je sačinjena u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama (Službeni glasnik RS“ broj 44/10, 60/13- odluka US, 62/14 i 95/18 - drugi zakon – u daljem tekstu „Zakon“), Pravilnikom o opštim uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja (Sl. glasnik RS“, br. 58/2018), Pravilnikom o minimalnom sadržaju, nivou detaljnosti i načinu objavljivanja standardnih ponuda („Sl. glasnik RS“ br. 36/2019) i rešenjem RATELa broj 1-03-3490-29/17-61.

2 DEFINICIJE POJMOVA

RATEL

Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge

Zakon

Zakon o elektronskim komunikacijama ("Sl. glasnik RS", br. 44/10, 60/13- odluka US, 62/14 i 95/18 - drugi zakon) i podzakonski akti doneti na osnovu njega..

Elektronska komunikaciona mreža

Sistemi prenosa i, tamo gde je to primenjeno, uređaji za komutaciju i,usmeravanje i drugi resursi, uključujući pasivne mrežne elemente, koji mogućavaju prenos signala pomoću žičnih, radio, optičkih ili drugih elektromagnetskih sredstava saglasno zahtevima korisnika.

Međupovezivanje (interkonekcija)

Posebna vrsta pristupa ostvarenog između operatera javnih Elektronskih komunikacionih mreža, kojim se uspostavlja fizičko i logičko povezivanje javnih Elektronskih komunikacionih mreža jednog ili više različitih operatera, kako bi se korisnicima usluga jednog operatera omogućila međusobna komunikacija ili komunikacija sa korisnicima usluga drugih operatera, odnosno pristup uslugama koje pružaju drugi operateri ili treća lica koja imaju pristup mreži.

Mreža Limes telekomunikacije doo

Javna fiksna Elektronska komunikaciona mreža Limes telekomunikacije doo

Mreža Operatera

Javna fiksna ili javna mobilna Elektronska komunikaciona mreža Operatera

Operater

Operater koji koristi Usluge Limes telekomunikacije doo koje su predmet Ponude.

Krajnji Korisnik

Korisnik elektronske komunikacione usluge koji ne obavlja delatnost elektronskih komunikacija

Vod za Međupovezivanje

Sistem prenosa i ostala elektronska komunikaciona oprema potrebna za uspostavljanje veze između Pristupne tačke u Mreži Operatera i Pristupne tačke u Mreži Limes telekomunikacije doo

Pristupna tačka

Fizički interfejs u okviru mreže Operatera odnosno mreže Limes telekomunikacije doo na koji se mogu povezati Vodovi za interkonekciju

Tačka razgraničenja

Fizička tačka u kojoj se vrši interkonekcija mreže Limes telekomunikacije doo i mreže Operatera. Tačka razgraničenja je granica između oblasti odgovornosti Limes telekomunikacije doo i Operatera

Kapacitet

Kapacitet određen za Vod za interkonekciju i odgovarajuću pristupnu tačku Limes telekomunikacije doo

Numeracija

Nizovi cifara koji se upotrebljavaju za adresiranje u Elektronskim komunikacionim mrežama, a koje Ratel dodeljuje Operaterima

Trajanje poziva

Period od prijema signala javljanja do prijema signala raskidanja veze u skladu sa ITU-T preporukom D.150

Usluge

Elektronske komunikacione usluge navedene u Ponudi, koje LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO pruža Operaterima na osnovu zaključenog Ugovora o Međupovezivanju

Ugovor o Međupovezivanju

Ugovor zaključen između Operatera i Limes telekomunikacije doo kojim se uređuju tehnički, komercijalni i drugi uslovi pružanja Usluga i Međupovezivanje Mreže Operatera i Mreže Limes telekomunikacije doo

Ugovorna strana

U zavisnosti od konteksta, LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO ili Operater koji zaključe Ugovor o Međupovezivanju ili pregovaraju o njegovom zaključenju

IEEE

(Engl. Institute of Electrical and Electronics Engineers) neprofitno udruženje posvećeno tehnološkom razvoju kao i unapređivanju tehnoloških inovacija u vezi sa elektronskim uređajima, sedište New York, USA.

IETF

Međunarodna organizacija koja definiše standarde za Internet (engl. Internet Engineering Task Force)

ITU-T

Međunarodna unija za komunikacije – Sektor za Standardizaciju Telekomunikacijama (International Telecommunication Union Telecommunication Standardization Sector)

RFC

(Engl. Request for Comments) je dokument objavljen od strane IETFa koji opisuje metode, ponašanja, istraživanja, ili inovacije u vezi sa radom Interneta i sistema povezanih na Internet

SIP

Signalizacioni protokol (engl. Session Initiation Protocol) razvijen unutar IETFa

Ethernet

(Engl. Ethernet) tehnologija paketnog prenosa podataka standardizovana u IEEE 802.3.

SCCP

Signalling Connection Control Part - funkcija ITU-T sistema signalizacije No.7: deo za kontrolu signalizacione veze

Signalizacioni link

Link za povezivanje signalizacionih tačaka

SP

Signalling Point - signalizaciona tačka

STP

Signalling Transfer Point - tranzitna signalizaciona tačka

ODF

Optički digitalni razdelnik (engl. Optical distribution frame)

CC

Kod zemlje (engl. Country Code). Kombinacija jedne, dve ili tri cifre koje identifikuju određenu državu ili geog. oblast

NDC

Nacionalni odredišni kod (National Destination Code)

SN

Pretplatnički broj u fiksnoj telefoniji (Subscriber Number)

3 OPŠTE ODREDBE

3.1 Predmet ponude

Predmet Ponude su opšti, tehnički, komercijalni i drugi uslovi pod kojima LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO nudi usluge Međupovezivanja operaterima koji su upisani u evidenciju operatera elektronskih komunikacionih mreža i usluga koju vodi RATEL, a koji saglasno Zakonu imaju pravo da ostvare, a LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO dužnost da im omogući, Međupovezivanje sa LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOOom u cilju pružanja elektronskih komunikacionih usluga krajnjim korisnicima.

Ponuda je osnov za pregovore u cilju zaključenja Ugovora o Međupovezivanju između Operatera i Limes telekomunikacije doo.

Prihvatanjem Ponude od strane Operatera ne može nastati Ugovor o Međupovezivanju, već je za to neophodno potpisati poseban dokument kojim Operater i LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO bliže uređuju uslove Međupovezivanja Mreže Operatera i Mreže Limes telekomunikacije doo i pružanje Usluga obuhvaćenih Ponudom.

Ugovor o Međupovezivanju se zaključuje na minimalni period važenja od 1 godine.

Pored Usluga obuhvaćenim Ponudom Ugovor o Međupovezivanju može obuhvatiti i dodatne usluge. Uslovi pružanja dodatnih usluga su predmet dogovora Operatera i Limes telekomunikacije doo. Odredbe Ponude se primenjuju na dodatne usluge samo ukoliko je to eksplicitno predviđeno.

3.2 Opis i vrste usluga

Ponudom su obuhvaćene sledeće Usluge:

Usluge terminiranja poziva:

terminiranje poziva prema geografskoj Numeraciji Mreže Limes telekomunikacije doo;

Terminiranje međunarodnog telefonskog saobraćaja:

prosleđivanje poziva koji potiču od krajnjih korisnika Elektronskih komunikacionih Mreža

Operatera u inostranstvu ka Numeraciji Limes telekomunikacije doo;

Uspostavljanje Voda za Međupovezivanje.

3.3 Datum objavljivanja i početak primene Ponude

Ponuda će se objaviti na Internet stranici Limes telekomunikacije doo 06. Decembra 2019. godine.

Ponuda se primenjuje prvog dana kalendarskog meseca koji sledi nakon isteka 30 dana od dana njenog objavljivanja na internet stranici.

Ponuda će biti dostavljena RATELu do 06. decembra 2019. godine

3.4 Uslovi pod kojima važi Ponuda

Ponuda važi pod uslovom da Operater prihvati i ispuni sve uslove predviđene Ponudom. Ponuda važi pod uslovom da Operater LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOOu omogući ekvivalentne uslove korišćenja svojih usluga koje se realizuju putem Međupovezivanja Mreže Limes telekomunikacije doo na Mrežu Operatera.

3.5 Način izmene ove ponude

Ponuda je podložna izmenama i / ili dopunama u slučaju tehničkih promena, regulatornih promena, promena na relevantnom tržištu, kao i u slučaju odluke nadležnog regulatornog organa kojom se nalaže izmena i / ili dopuna Ponude.

LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO je u obavezi da svaku izmenu Ponude objavi na svojoj Internet stranici i istovremeno je dostavi RATELu.

Smatra se da su Operateri upoznati sa izmenama Ponude danom njenog objavljivanja na Internet stranici Limes telekomunikacije doo.

Izmena Ponude se primenjuje prvog dana kalendarskog meseca po isteku roka od 30 dana od dana njenog objavljivanja.

Rok za usklađivanje postojećih Ugovora o Međupovezivanju sa odredbama Ponude iznosi 30 dana od dana njenog stupanja na snagu.

 

3.6 Procedure za podnošenje zahteva, rokovi za dostavljanje odgovora i postupak pregovaranja

3.6.1 Podnošenje zahteva

Operater LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOOu podnosi zahtev za zaključenje Ugovora o Međupovezivanju a kako je navedeno u Prilogu 5 Ponude, koji obavezno sadrži sledeće elemente:

- Podaci o Operateru: naziv, sedište, matični broj, PIB, delatnost, podaci o zakonskom zastupniku i drugi identifikacioni podaci;

- Fotokopija odgovarajuće potvrde o upisu Operatera u evidenciju operatera koji obavljaju delatnost elektronskih komunikacija po režimu opšteg odobrenja;

- Bezuslovna izjava Operatera kojim potvrđuje da u celosti prihvata Ponudu i obavezuje se da će tokom Ugovora o Međupovezivanju ispunjavati sve obaveze propisane Ponudom i važećim propisima;

- Izjava Operatera o poverljivosti, prema sadržini u Prilogu 1 Ponude;

- Osnovni podaci o Mreži Operatera i javno dostupnim elektronskim komunikacionim uslugama koje se pružaju preko nje;

- Podaci o zahtevanim Kapacitetima Vodova za Međupovezivanje;

- Specifikacija Usluga koje se zahtevaju od Limes telekomunikacije doo;

- Specifikacija predloga lokacija Pristupnih tačaka Operatera na kojima se zahteva Međupovezivanje;

- Dokazi o usklađenosti elektronskih komunikacionih uređaja i opreme preko kojih će biti izvršeno Međupovezivanje Mreže Operatera sa Mrežom Limes telekomunikacije doo sa propisanim tehničkim standardima i normativima, preporukama ITU-T i standardima i normativima koji se primenjuju u Evropskoj Uniji;

- Šestomesečne prognoze saobraćaja koji će se realizovati po osnovu korišćenja Usluga;

- Podaci o osobama za kontakt (ime i prezime, adresa za prijem pošte, mobilni telefon, faks i adresa elektronske pošte).

- Zahtev za zaključenje Ugovora o Međupovezivanju dostavlja se na adresu:

 

3.6.2 PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO DESPOTOVAC , ul TAKOVSKA 4/II


 

3.6.3 Postupak pregovaranja

Pregovori o zaključivanju Ugovora o Međupovezivanju počinju nakon što LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO od Operatera primi uredan zahtev za zaključenje Ugovora o Međupovezivanju, podnet u skladu sa tačkom 3.6.1. Ponude.

3.6.4 Rokovi za dostavljanje odgovora

Ukoliko je zahtev Operatera za zaključenje Ugovora o Međupovezivanju nepotpun ili neuredan, tako da LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO ne može postupiti po zahtevu, LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO će u roku od 30 dana od prijema zahteva pozvati Operatera da takav zahtev dopuni odnosno uredi.

3.7 Uslovi pod kojima se može odbiti zahtev Operatera da koristi Usluge

LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO ima pravo da odbije zahtev za uspostavljanje Međupovezivanja i pružanje Usluga u sledećim slučajevima:

- Operater nije uredio, odnosno dopunio zahtev za zaključenje Ugovora o Međupovezivanju u roku od trideset (30) dana od dana prijema zahteva Limes telekomunikacije doo za uređivanjem odnosno dopunom zahteva;

- Operater nije ispunio uslove predviđene Ponudom;

- Između Operatera i Limes telekomunikacije doo nije postignut dogovor o uslovima pružanja usluga Operatera koje se realizuju putem povezivanja Mreže Limes telekomunikacije doo na Mrežu Operatera;

- Postoji razumna sumnja da će realizacija zahteva Operatera prouzrokovati štetu u radu, odnosno integritetu i interoperabilnosti Mreže Limes telekomunikacije doo i usluga Limes telekomunikacije doo;

- Postoji razumna sumnja da je Operater podneo zahtev za zaključenje Ugovora u cilju vršenja radnji kojima se krše propisi, pravila i standardi koji regulišu oblast elektronskih komunikacija;

- Nije osigurana zaštita usluga i internih podataka, mrežne opreme, softvera i arhiviranih podataka Limes telekomunikacije doo, uključujući lične podatke, poverljive informacije i privatnost;

- Međupovezivanje nije moguće iz tehničkih razloga.

3.8 Rok za zaključenje Ugovora o Međupovezivanju

Rok za zaključenje Ugovora o Međupovezivanju iznosi 60 dana od početka pregovora.

Ukoliko Operater i LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO ne postignu dogovor u vezi sa Međupovezivanjem u roku od 60 dana od dana početka pregovora Operater ima pravo da se obrati RATELu radi donošenja rešenja kojim se utvrđuje Međupovezivanje, uključujući tehničke i komercijalne uslove Međupovezivanja i pružanja usluga koje se realizuju putem Međupovezivanja.

3.9 Postupak izmene Ugovora o Međupovezivanju i razlozi za izmene cena

3.9.1 Postupak izmene Ugovora o Međupovezivanju

U slučaju izmena i / ili dopuna Ponude, Ugovorne strane će u roku od 30 dana od dana objavljivanja izmena Ponude pristupiti odgovarajućim izmenama i / ili dopunama Ugovora o Međupovezivanju putem zaključenja Aneksa Ugovora o Međupovezivanju.

LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO će Operateru dostaviti predlog Aneksa Ugovora o Međupovezivanju najkasnije 20 dana pre dana stupanja izmena i / ili dopuna Ponude na snagu.

3.9.2 Razlozi za izmene cena

LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO zadržava pravo da izmeni cene Usluga u slučaju promene troškova njihovog pružanja, promene cena usluga Međupovezivanja na relevantnom tržištu, regulatornih promena, kao i u slučaju donošenja odluke nadležnog regulatornog organa kojom se nalaže izmena cena.

3.10 Način i rokovi za podnošenje i rešavanje prigovora

Operater ima pravo da LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOOu podnese prigovor povodom kršenja odredbi Ponude, Ugovora o Međupovezivanju i važećih propisa u roku od 15 dana počev od dana nastale nepravilnosti. Prigovor se podnosi u pismenoj formi.

Rok za rešavanje prigovora iznosi 15 dana od dana njegovog prijema.

U slučaju osnovanosti prigovora LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO će otkloniti nedostatke u njegovom postupanju na koje Operater osnovano ukazuje.

 

3.11 Odgovornost obe strane, razgraničenje međusobne odgovornosti i način naknade štete

Operater i LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO su u obavezi da sve obaveze preuzete po osnovu zaključenog Ugovora o Međupovezivanju obavljaju sa pažnjom dobrog stručnjaka.

Svaka Ugovorna strana će drugoj Ugovornoj strani odgovarati za štetu nastalu usled kašnjenja u ispunjenju, nedostataka u ispunjenju ili neispunjenju ugovorenih obaveza u skladu sa važećim propisima i ograničenjima predviđenim Ponudom i Ugovorom o Međupovezivanju.

Ugovorne strane odgovaraju isključivo za stvarnu i predvidivu štetu.

Odgovornost obe Ugovorne strane je ograničena na iznos od 20.000,00 evra po štetnom događaju. Ograničenje vrste i visine odgovornosti neće se odnositi na štete nastale usled namere ili grube nepažnje.

Ograničenje visine odgovornosti neće se odnositi ni na naknadu za pružanje Usluga.

LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO ni u kom slučaju neće biti odgovoran za sadržaj informacija prenetih putem korišćenja Usluga.

3.12 Poverljivost informacija i odredbe o poslovnoj tajni

Operater se obavezuje da čuva i ne odaje poverljive informacije koje je dobio od Limes telekomunikacije doo u vezi zaključenja Ugovora o Međupovezivanju i / ili njegovog izvršenja, u skladu sa sadržinom predviđenom Izjavom o poverljivosti, koja predstavlja Prilog 1 Ponude.

LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO se obavezuje da čuva i ne odaje poverljive informacije koje je dobio od Operatera u vezi zaključenja Ugovora o Međupovezivanju i / ili njegovog izvršenja, pod recipročnim uslovima.

Bez obzira na prethodno izneto LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO ima pravo da poverljive informacije koje je dobio od svog Operatera prenosi svojim neposrednim ili posrednim osnivačima i povezanim pravnim licima (pod kojim se podrazumevaju pravna lica pod posrednom ili neposrednom kontrolom osnivača Limes telekomunikacije doo podsredstvom učešća u osnovnom kapitalu ili prava glasa u bilo kom organu upravljanja).

3.13 Način rešavanja sporova

Ponuda je sačinjena i tumačiće se u skladu sa propisima Republike Srbije.

Na sve sporove koje proisteknu iz Ponude i / ili Ugovora o Međupovezivanju primeniće se pravo Republike Srbije.

Sve sporove do kojih dođe u vezi primene Ponude i / ili Ugovora o Međupovezivanju Operater i LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO će pokušati da reše sporazumno, u roku od 60 dana od nastanka spora.

Ukoliko se spor ne može rešiti sporazumno, svaka Ugovorna strana ima pravo da se obrati RATELu, ukoliko je u konkretnom slučaju RATEL nadležan za njegovo rešavanje, ili Privrednom sudu u Beogradu.

Rok predviđen stavom 3. i obaveza pokušaja sporazumnog rešavanja spora neće se primenjivati u slučaju spora nastalog zbog neplaćanja računa izdatih po osnovu korišćenja Usluga.

3.14 Prestanak pružanja Usluga

Ugovor o Međupovezivanju može prestati u slučajevima predviđenim važećim propisima.

LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO ima pravo da raskine Ugovor o Međupovezivanju, u celosti ili delimično, uz poštovanje otkaznog roka od 8 dana od dana prijema raskida od strane Operatera:

- U slučaju da Operater ne plati račun za korišćenje Usluga u roku dospelosti računa, ni u naknadnom roku od 15 dana od dana prijema pismene opomene Limes telekomunikacije doo;

- U slučaju da Operater prekrši neku od ugovorenih obaveza i nastavi sa kršenjem, odnosno ne otkloni posledice kršenja Ugovora o Međupovezivanju ni u naknadnom roku od 15 dana od dana prijema pismene opomene Limes telekomunikacije doo;

- U slučaju da Operater obustavi plaćanja, padne u stečaj ili postane nesolventan;

- U slučaju da Operater prestane da ispunjava uslove predviđene Ponudom za zaključivanje Ugovora o Međupovezivanju ili uslove predviđene Ugovorom o Međupovezivanju;

- U slučaju da LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO prestane sa pružanjem Usluga;

- U slučaju da na raskid Ugovora o Međupovezivanju obavezuju važeći propisi ili odluke nadležnih državnih organa;

- U slučaju da Operater ne zaključi Aneks Ugovora o Međupovezivanju u skladu sa tačkom 3.9.1. Ponude, u roku od 20 dana od njegovog dostavljanja.

3.15 Prava intelektualne svojine

Svaka Ugovorna strana je u obavezi da drugoj Ugovornoj strani omogući uvid u informacije koje su predmet postojećih i budućih prava intelektualne svojine, kao i da omogući korišćenje postojećih i budućih prava intelektualne svojine, isključivo u onoj meri u kojoj je to razumno potrebno radi izvršenja Ugovora o Međupovezivanju.

Nijedna Ugovorna strana ne može steći prava na bilo kom vidu intelektualne svojine druge Ugovorne strane.

Nijedna Ugovorna strana nije, na osnovu zaključenog Ugovora o Međupovezivanju, ovlašćena da se u svom poslovanju, promotivnim i drugim aktivnostima, koristi pravima intelektualne svojine druge Ugovorne strane ili da se poziva na saradnju sa drugom Ugovornom stranom.

 

4 TEHNIČKI USLOVI

4.1 Podaci o mreži i ostaloj infrastrukturi koji su neophodni za Međupovezivanje

4.1.1 Arhitektura Međupovezivanja

Povezivanje Mreže Operatera i Mreže Limes telekomunikacije doo izvršiće se u skladu sa ITU–T preporukama i važećim propisima.

4.1.2 Interfejsi, signalizacija i protokoli za sve tipove povezivanja

Interfejsi

Interfejsi za Međupovezivanje mogu biti električni (100Base-TX FastEthernet, 1000Base-TX GigaEthernet) ili optički (1000BaseSX/LX) ili skup 2 Mbit/s interfejsa(nxE1) (ITU-T G.703). Ovi interfejsi su i Tačka razgraničenja.

 

Port može biti 100Mb/s, 1000Mb/s, 2 Mbps (E1) ili 155 Mbps (STM1), zavisno od ugovorenog protoka i tipa interfejsa.

- Fizičke karakteristike 2 Mbps interfejsa

Oprema sistema prenosa završava na DDF-u. Tip konektora biće preciznije definisan u

konkretnom Ugovoru o međupovezivanju.

 

- Električne karakteristike 2 Mbps interfejsa

Električne karakteristike 2048 kbits voda za međupovezivanje moraju biti u skladu sa ITU-T preporukom G.703. Za povezivanje opreme na sistem prenosa i DDF-a definiše se simetrični kabl otpornosti (impedanse) 75/120 Ohm-a. Zaštitni omotač kabla (širm) treba da bude uzemljen preko DDF-a. Maksimalno slabljenje između opreme Operatora i opreme LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO ne sme biti veće od 6 dB, mereno na 1024 kHz. Izlazni jitter ne sme prelaziti 0.75 UI u frekventnom opsegu 20 Hz – 100 kHz prema preporuci ITU-T G.921 tabela 3.

 

Sinhronizacija

Mreža Operatora se sinhronizuje po metodi sinhronizacije MS (master- slave) u skladu sa ITU –T preporukama G.811, G.812 i G.813.

 

Signalizacija

LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO podržava SIP signalizaciju definisanu preporukom IETF RFC3261 i signalizaciju No.7.

Detaljne tehničke specifikacije uključujući i specifičnosti, ukoliko postoje, biće opisane u konkretnom Ugovoru o međupovezivanju.

 

No.7. specifikacija u Mreži Limes telekomunikacije doo

Za potrebe realizacije međupovezivanja sa Operatorom, LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO će obezbediti konekciju na STP čvor u Mreži LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO za povezivanje sa sistemom signalizacije

No.7. LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO podržava ISUP verziju ETSI V2, s tim da će ISUP servisi koje LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO pruža biti definisani Ugovorom o međupovezivanju.

Detaljne tehničke specifikacije uključujući i specifičnosti ukoliko postoje biće opisane u konkretnom Ugovoru o međupovezivanju.

Povezivanje sistema signalizacije No.7 Mreže LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO sa sistemom signalizacije No.7 Mreže Operatora ostvaruje se signalizacionim linkovima. Signalizacioni linkovi Operatora će morati da budu povezani na STP čvorove u signalizacionoj mreži LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO. Signalizacioni link dimenzioniše se na opterećenje od 0,2 Erlanga.

LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO će na zahtev Operatora za realizaciju signalizacionih linkova obezbediti digitalni vod kapaciteta 2Mbit/s za čiju realizaciju će Operator plaćati LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOOU odgovarajuće naknade u skladu sa tačkom 5.1.3. ove Standardne ponude.

 

SS7 specifikacija u Mreži LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO

Sistem signalizacije No.7 Mreže Operatora mora biti kompatibilan sa sistemom signalizacije No.7 koji se primenjuje u nacionalnoj mreži. U Mreži LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO implementiran je sistem signalizacije No.7 u skladu sa sledećim dokumentima:

- Message Transfer Part (MTP) - nacionalna specifikacija bazirana na ITU-T White Book

of recommendations, preporuke Q.701 – Q.709,

- ISDN User Part (ISUP), nacionalna specifikacija bazirana na na ITU-T White book of

recommendations, preporuke Q.730, Q761-Q764 i Q.850, kao i ETSI preporuke ETS 300

356 (Part 1 i Part 2) i ETS 300 360,

- preporuke za povezivanje preko međunarodnih signalizacionih linkova – Q.767, ETS

300 121, ETS 300 754-1, ETS 300 356, Q.763, Q.765, Q.850, Q.730-737.

- Elaborat o organizaciji mreže ITU-T sistema signalizacije No.7 u telekomunikacionoj

mreži Srbije, Novembar 1996.

 

Specifikacija SS7 SCCP

Sledeće ITU-T preporuke definišu tehničke specifikacije SS7 SCCP:

- ITU-T Preporuka Q.711 (03/2001) - Functional description of the signalling connection

control part

- ITU-T Preporuka Q.712 (07/1996) - Definition and function of Signalling connection

control part messages

- ITU-T Preporuka Q.713 (03/2001) - Signalling connection control part formats and

codes

- ITU-T Preporuka Q.714 (05/2001) - Signalling connection control part procedures

- ITU-T Preporuka Q.716 (03/1993) - Signalling System No. 7 – Signalling connection

control part (SCCP) performance

 

SIP specifikacija u Mreži Limes telekomunikacije doo

Sistem signalizacije SIP opreme Operatera mora biti kompatibilan sa sistemom signalizacije SIP koji se primenjuje u Mreži Limes telekomunikacije doo.

U Mreži Limes telekomunikacije doo implementiran je sistem signalizacije SIP u skladu sa sledećim dokumentima:

- SIP (IETF RFC 3261) - Poglavlje 11 definiše da svi UAs moraju podržavati OPTIONS metod. In-dialog OPTIONS zahtevi mogu se koristiti za proveru ostvarenih SIP dialoga. Zahtevi neće sadržati SDP body.

- Privacy header (IETF RFC 3323)

- P-Asserted-Identity (IETF RFC 3325)

- SIP Session Timers (IETF RFC 4028)

- INFO Method (IETF RFC 2976)

- SIP Update Method (IETF RFC 3311)

- An offer/answer model with SDP (IETF RFC 3264)

- Provisional Responses in SIP (IETF RFC 3262)

 

 

Numeracija

 

Numeracija između Operatera i Limes telekomunikacije doo treba da bude iskazana u međunarodnom formatu, geografska područja (bez prefiksa + ili 00), definisanog preporukom ITU-T E.164.

Međunarodni E.164 broj za geografska područja sadrži kod zemlje (CC - Country code) iza koga sledi nacionalni broj (NDC - National Destination Code) i pretplatnički broj (SN - Subscriber Number).

 

ITU-T E.164 Međunarodni broj

Kod zemlje

(CC - Country code)

Nacionalni broj

(NDC - National Destination Code)

Pretplatnički broj

(SN - Subscriber Number)

CC

NDC

SN

 

Nacionalni i međunarodni prefiksi nisu deo međunarodnih ITU-T E.164 brojeva za geografska područja.

 

Sistemi prenosa

Povezivanje Mreže Operatera i Mreže Limes telekomunikacije doo vršiće se preko optičkih vodova. Na strani Limes telekomunikacije doo optički vod se povezuje na optički sistem prenosa i povezuje na odgovarajući uređaj koji vrši povezivanje na višem sloju, L3.

Preko optičkog voda se uspostavlja L3 tj. IP konekcija. Kada se uspostavi IP konektivnost, nakon toga se ostvaruje IP konektivnost sa odgovarajućim SIP serverom.

 

Optički sistem prenosa zadovoljava tehničke karakteristike u skladu sa sledećim standardima i preporukama:

G.650.1: Definitions and test methods for linear, deterministic attributes of single-mode fibre and cable

G.650.2: Definitions and test methods for statistical and non-linear related attributes of single- mode fibre and cable

G.650.3: Test methods for installed single-mode optical fibre cable links

G.651 - Characteristics of a 50/125 μm multimode graded index optical fibre cable

G.651.1: Characteristics of a 50/125 μm multimode graded index optical fibre cable for the optical access network

G.652: Characteristics of a single-mode optical fibre and cable

G.653: Characteristics of a dispersion-shifted, single-mode optical fibre and cable

G.654: Characteristics of a cut-off shifted, single-mode optical fibre and cable

G.655: Characteristics of a non-zero dispersion-shifted single-mode optical fibre and cable

G.656: Characteristics of a fibre and cable with non-zero dispersion for wideband optical transport

G.657: Characteristics of a bending-loss insensitive single-mode optical fibre and cable for the access network.

 

 

4.1.3 Ostali tehnički uslovi koji su neophodni za Međupovezivanje

 

Oprema za sisteme prenosa

U slučaju da Vod za Međupovezivanje realizuje LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO, opremu sistema prenosa koja je potrebna za realizaciju Međupovezivanja do definisanih Tačaka razgraničenja planira, nabavlja i instalira LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO. Sva oprema koju za potrebe Međupovezivanja instalira LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO u objektu na lokaciji Operatera, ostaje u vlasništvu Limes telekomunikacije doo.

U slučaju da Vod za Međupovezivanje realizuje Operater, opremu sistema prenosa koja je potrebna za realizaciju Međupovezivanja do definisanih Tačaka razgraničenja, planira, nabavlja i instalira Operater. Sva oprema koju za potrebe Međupovezivanja instalira Operater u objektu na lokaciji Limes telekomunikacije doo, ostaje u vlasništvu Operatera.

 

Prenosni put

Osnovni način realizacije Voda za Međupovezivanje je preko jednog prenosnog puta, a po posebnom zahtevu Operatera može se realizovati redundantni put, u skladu sa tehničkim mogućnostima i komercijalnom ponudom Limes telekomunikacije doo.

 

Smeštaj opreme

Operater, na čijoj lokaciji se uspostavlja Vod za Međupovezivanje, obavezan je da omogući LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOOu da na toj lokaciji izvrši instalaciju opreme sistema prenosa potrebne za uspostavljanje Voda za Međupovezivanje, kao i nesmetani pristup toj opremi i medijumu za prenos u cilju redovnog održavanja, testiranja i otklanjanja smetnji.

 

Uslovi za prostor za smeštaj opreme i obezbeđenje sigurnosti

Objekat na lokaciji u koji se smešta oprema za potrebe Međupovezivanja mora da ispunjava odgovarajuće uslove za smeštaj potrebne opreme, priključenje na Elektronsku komunikacionu mrežu i elektro - energetsku mrežu, uslove za nesmetan rad prilikom instalacije i održavanja opreme, kao i da zadovoljava propisane mikroklimatske uslove. Takođe, objekat mora da ispunjava uslove sigurnosti radi sprečavanja neovlašćenog pristupa opremi i medijumu za prenos.

Mikroklimatski uslovi koji treba da budu ispunjeni su:

najniža temperatura vazduha: 0°C

najviša temperatura vazduha: 40°C

najniža relativna vlažnost vazduha: 5%

najviša relativna vlažnost vazduha: 90%.

Objekat na lokaciji u koji se smešta oprema za Međupovezivanje mora da bude opremljen sistemom za protivpožarnu zaštitu, te propisno obezbeđen od neovlašćenog pristupa.

 

Uslovi za napajanje i uzemljenje opreme

U prostoru u koji se smešta oprema za Međupovezivanje, potrebno je obezbediti neprekidni izvor napajanja 230V AC koji će se koristiti za instalaciju opreme i medijuma za prenos, te prilikom održavanja i servisiranja opreme.

Krajnja tačka odgovornosti za sistem napajanja između Operatera i Limes telekomunikacije doo predstavlja priključak zaštićen osiguračem, čije karakteristike će biti definisane u Ugovoru o međupovezivanju.

U prostoru u koji se smešta oprema za Međupovezivanje, potrebno je obezbediti priključak za uzemljenje kojim će se uzemljiti oprema i ODF. Operater na svojoj lokaciji dokazuje kvalitet uzemljenja atestom za uzemljenje koji je izdat od strane nadležne institucije.

 

4.2 Uspostava Međupovezivanja (Pristupne tačke, Vodovi za Međupovezivanje i način Međupovezivanja)

4.2.1 Uspostavljanje Vodova za Međupovezivanje

Vod za Međupovezivanje opreme Operatera na mrežu Limes telekomunikacije doo predstavlja fizičku vezu između Pristupne tačke koja se nalazi na lokaciji centrale u Mreži Limes telekomunikacije doo i Pristupne tačke koja se nalazi na lokaciji Operatera.

Operater može zahtevati da se realizuje zaštita Voda za Međupovezivanje za čije dimenzionisanje je Operater odgovoran, kao i da predloži način na koji će se ta realizacija ostvariti. LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO će razmotriti takav zahtev i ukoliko postoje tehničke mogućnosti, isti realizovati.

Ukoliko LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO u potpunosti obezbeđuje Vod za Međupovezivanje, LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO će ugraditi potrebnu opremu (sistema prenosa) u objektu na lokaciji Operatera, pod uslovom da su zadovoljeni potrebni tehnički uslovi. Tačka razgraničenja se nalazi na ODF-u u objektu na lokaciji Operatera.

 

LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO nudi Operaterima priključivanje preko Pristupnih tačaka i to:

- za veze realizovane putem 2 Mbps (E1) ili 155 Mbps (STM1) interfejsima na adresi Bulevar Mihajla Pupina 6, Novi Beograd

- za veze realizovane putem električnih (100Base-TX FastEthernet, 1000Base-TX GigaEthernet) ili optičkih (1000BaseSX/LX)interfejsa na adresi Jožefa Atile 132, Bečej. Detaljni podaci o Pristupnim tačkama navedeni su u prilogu br. 4 ove Ponude.

 

4.2.1.1. Tačka razgraničenja

Pod tačkom razgraničenja podrazumeva se fizička tačka u kojoj se vrši međupovezivanje

Mreže LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO i Mreže Operatora, kao i granica između oblasti odgovornosti i vlasništva LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO i Operatora. Te tačke čine priključak za napajanje, uzemljenje i 2 Mbps interfejs ili električni/optički interfejs korišćen za međupovezivanje. Optički ili druga vrsta kabla, kao medijum za prenos signala, ne predstavlja tačku razgraničenja.

U slučaju kada LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO obezbeđuje STM1 (155 Mbit/s) interfejs, tačka razgraničenja je optički konektor na ODF-u.

U slučaju kada LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO instalira deo svoje opreme sistema prenosa i digitalni razdelnik na lokaciji Operatora, krajnja tačka odgovornosti LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO predstavlja konektor na DDF-u na lokaciji Operatora na kojem se završava veza sa uređaja sistema prenosa, kroz koji prolazi vod za međupovezivanje.

U slučaju kada Operator instalira deo svoje opreme sistema prenosa i digitalni razdelnik na lokaciji LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO, krajnja tačka odgovornosti Operatora predstavlja konektor na DDF-u na lokaciji LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO, a na kojem se završava veza sa uređaja sistema prenosa, kroz koji prolazi vod za međupovezivanje.

 

4.2.2 Testiranje povezivanja - Opšte odredbe

Prilikom uspostavljanja svakog Voda za Međupovezivanje, na svakoj relaciji izvršiće se testiranje Voda za Međupovezivanje radi verifikacije postojeće opreme i provere kompatibilnosti opreme Operatera sa Mrežom Limes telekomunikacije doo. Testiranje je potrebno dogovoriti 2 meseca unapred. Testiranje treba da potvrdi da su performanse usluge u prihvatljivim okvirima. Po završetku testiranja Ugovorne strane će u pisanoj formi potvrditi da je završen postupak testiranja.

 

U slučaju da Operater otkaže izvršavanje testiranja kao obaveznog postupka pre uspostavljanja Voda za Međupovezivanje, LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO nema obavezu da uspostavi taj Vod za Međupovezivanje.

 

U slučaju kada Operater odluči da unapredi (izvrši upgrade) svoju opremu/sisteme instalacijom nove verzije softvera ili ukoliko želi da implementira funkcionalnosti koje značajno utiču na funkcionisanje Međupovezivanja u smislu ove Ponude, potrebno je izvršiti dodatno testiranje, osim u slučaju kada Ugovorne strane postignu dogovor, koji će biti sačinjen u pisanoj formi, o tome da novo testiranje nije potrebno izvršiti.

 

Troškove testiranja snosi Operater.

 

Za potrebe izvođenja postupka testiranja potrebno je da Operater definiše i dostavi LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOOu

sledeće podatke:

Kontakt osoba odgovorna za postupak testiranja

Signalizaciona relacija

SIP specifikacije

Tabele usmeravanja telefonskog i SIP saobraćaja

Informacije koje se odnose na Vod za Međupovezivanje.

 

LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO će, po usaglašavanju svih parametara potrebnih za testiranje, te po identifikaciji mogućih ograničenja prilikom testiranja, potvrditi ulazne parametre Operateru, uključujući i određivanje vremenskog perioda tokom kojeg će se utvrditi ispravnost i postavljanje svih dogovorenih parametara koji su potrebni za normalno funkcionisanje Voda za Međupovezivanje.

 

4.2.3 Postupci testiranja Vodova za Međupovezivanje

Prilikom svakog uspostavljanja Kapaciteta na određenoj relaciji izvršiće se testiranje radi verifikacije ispravnosti postojeće opreme i provere kompatibilnosti opreme/sistema Operatera sa Mrežom Limes telekomunikacije doo.

Postupci testiranja obuhvataju:

Testiranje kvaliteta sistema prenosa – provera ispravnosti i kvalitete Ethernet-a preko optičkog voda:

Testiranje usmeravanja telefonskog saobraćaja – provera ispravnosti implementacije tabele usmeravanja za određene opsege Numeracija.

 

4.3 Način i uslovi održavanja kvaliteta Usluga kao i nivo Usluga koji se pruža

4.3.1 Kvalitet Usluga Limes telekomunikacije doo

LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO će obezbediti da kvalitet Usluga koje pruža Operateru bude isti kao kvalitet Usluga koje koristi za sopstvene potrebe.

 

LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO će uložiti napor da se izbegnu problemi zagušenja saobraćaja, ali takvi problemi se ipak mogu privremeno pojaviti u određenim tačkama Elektronske komunikacione mreže.

Ukoliko se kod Operatera pojavi problem zagušenja saobraćaja koji se ostvaruje po osnovu Usluga, i ukoliko Operater nakon provere zaključi da je uzrok takvog zagušenja potekao iz razloga zagušenja u Mreži Limes telekomunikacije doo, može prijaviti smetnju odgovarajućoj osobi za kontakt u LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOOu. Na osnovu preciznih i detaljnih informacija koje dostavi Operater, LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO će proveriti da li problem zagušenja zaista postoji u Mreži Limes telekomunikacije doo i obavestiće Operatera za koje vreme se planira otklanjanje nastalog problema.

U slučaju da postoji mogućnost da neka konkretna situacija privremeno poremeti odvijanje saobraćaja u okviru Mreže Limes telekomunikacije doo, LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO će biti primoran da primeni klasične mere regulisanja saobraćaja (call gapping – ograničenje broja poziva, itd) u cilju ograničenja uticaja te situacije na kvalitet usluge koju pruža svojim korisnicima, kao i drugim elektronskim komunikacionim operaterima sa kojima je povezan.

U slučaju da je ugovoreni transportni kapacitet Međupovezivanja više ne zadovoljava normalno odvijanje saobraćaja, Operater je dužan da podnese zahtev LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOOu za povećanje kapaciteta prema uslovima Ponude.

Ugovorne strane će obavestiti jedna drugu o strategijama za operativno upravljanje saobraćajem radi zaštite kvaliteta usluge i umanjenja kratkoročnih preopterećenja nastalih zbog nepravilnosti u odvijanju saobraćaja ili kvara na sistemima. Planirani radovi na sistemima, takođe, neće uticati na raspoloživost mreže koja se garantuje Operateru, tj. planirani prekidi o kojima je druga Ugovorna strana blagovremeno obaveštena pisanim putem, a najkasnije u roku od 3 dana pre početka izvođenja planiranih radova, neće se tretirati kao smetnje.

4.3.2 Privremeni prekid pružanja usluga

LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO može privremeno prekinuti pružanje usluga Operateru u sledećim slučajevima:

Ukoliko Operater odbije da izvrši test međuoperabilnosti ili rezultati testova pokažu nezadovoljavajuće vrednosti.

Ukoliko Operater ne zadovolji propisane ITU-T i ETSI standarde u pogledu kvaliteta usluga u skladu sa Ponudom.

4.4 Procedure prilikom izmena u komunikacionoj mreži Limes telekomunikacije doo

4.4.1 Promene u infrastrukturi

LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO će, gde je to neophodno, vršiti izmene koje nalažu međunarodni standardi (IEEE, IETF, ITU-T i ETSI). To može uticati na pružanje Usluga i izbor Pristupnih tačaka. LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO će obavestiti Operatera o promenama u svojoj infrastrukturi koje će uticati na Usluge. U slučaju promena u infrastrukturi Mreže Limes telekomunikacije doo, a koje mogu uticati na Usluge, LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO će Operateru dostaviti obaveštenje u pisanoj formi, čim to bude objektivno izvodljivo, a najkasnije mesec dana pre planiranih promena. Ova obaveza se ne primenjuje na LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO u slučaju: prethodnog dogovora Limes telekomunikacije doo i Operatera, radova ograničenog trajanja, u slučaju više sile, kao i odluke RATELa donete u skladu sa važećim propisima.

U slučaju prethodno navedenih izmena, troškove izmena na Mreži Operatera snosiće Operater. LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO ima pravo, tj. ne snosi odgovornost za slučaj nastajanja prekida, smetnji ili promena u Mreži Limes telekomunikacije doo, a koje su izazvane kao posledica preduzimanja mera iz tehničkih i/ili operativnih razloga i/ili u svrhu održavanja rada Mreže Limes telekomunikacije doo. U tom slučaju LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO će u što kraćem roku, a najkasnije u roku od mesec dana pre izvođenja planiranih radova u cilju trajnog otklanjanju smetnji, u pisanoj formi obavestiti Operatera o mogućnosti prekida, smetnji i promena u Mreži Limes telekomunikacije doo ili Uslugama, uz navođenje razloga.

4.4.2 Promene u planu Numeracije

LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO će obezbediti da svaki poziv koji je u Mrežu Limes telekomunikacije doo prosleđen iz Mreže Operatera, na Pristupnoj tački bude usmeren do telefonskog broja koji označava destinaciju poziva, ukoliko je isti u skladu sa nacionalnim planom Numeracije i ukoliko je destinacija poziva obuhvaćena uslugama koje će biti utvrđene Ugovorom o međupovezivanju.

LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO će obavestiti Operatera o svakoj promeni u svom planu Numeracije najkasnije 10 dana pre planirane promene. Ugovorne strane će u navedenom roku implementirati i testirati sve neophodne promene u svom planu usmeravanja. Ugovorne strane neće naplaćivati ovu vrstu usluge.

U slučaju da RATEL donese akt kojim se nameću izmene i modifikacije bilo u okviru nacionalnog plana Numeracije koji utiče na plan Numeracije koji se primenjuje u Mreži Limes telekomunikacije doo, ili direktno na plan Numeracije koja se primenjuje u Mreži Limes telekomunikacije doo, Ugovorne strane će sarađivati na samom početku implementacije izmena, i snosiće troškove nastale u vezi sa svim izmenama vršenim u okviru sopstvene mreže, a koje su bile neophodne upravo iz razloga usvajanja takvog akta. U tom slučaju, Ugovorne strane će izvršiti izmene u rokovima koje odredi RATEL svojim aktima, ili ako to nije određeno, Ugovorne strane će se sporazumno dogovoriti o rokovima za implementaciju izmene Numeracije. LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO će informisati Operatera pisanim putem, odmah nakon što bude obavešten o takvom aktu RATELa, kako bi Operater mogao da izvrši odgovarajuće izmene na svojoj opremi / sistemima.

5 KOMERCIJALNI USLOVI

5.1 Cene Usluga

Sve cene za usluge međupovezivanja koje su navedene u ovoj Standardnoj ponudi izražene su bez poreza na dodatu vrednost.

5.1.1 Terminiranje poziva u Mrežu Limes telekomunikacije doo

Za pozive koji potiču od Krajnjih Korisnika Operatera i terminiraju prema geografskim kodovima Numeracije Mreže Limes telekomunikacije doo, odnosno prema Krajnjim Korisnicima u Mreži Limes telekomunikacije doo, Operater plaća LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOOu cene iskazane u tabeli niže:

 

Usluga

Interkonekciona naknada

Cena za Trajanje poziva

(dinara/minut)

Terminiranje poziva

0,62

 

Usluga terminiranja poziva omogućava prosleđivanje poziva sa pristupne tačke na centrali Limes telekomunikacije doo na koju je spojena Mreža drugog operatera, prema krajnjim korisnicima Mreže Limes telekomunikacije doo.

 

Za pozive koji potiču od Krajnjih Korisnika Limes telekomunikacije doo i terminiraju prema kodovima mreže Operatera - usluge besplatnog poziva i usluge pretplatnih telefonskih kartica, Operater plaća LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOOu cenu iskazanu u tabeli niže:

 

Usluga

Interkonekciona naknada

Cena za Trajanje poziva

(dinara/minut)

Terminiranje poziva ka uslugama besplatnog poziva (800) i pretplatnih telefonskih kartica (808) iz Mreže Limes telekomunikacije doo

0,62

 

 

Obračun za ovu uslugu vršiće se u dinarskoj protivvrednosti izračunatoj po zvaničnom srednjem kursu dinara Narodne banke Srbije koji se primenjuje poslednjeg dana obračunskog meseca.

 

Terminiranje poziva koji potiču od krajnih korisnika Elektronskih komunikacionih Mreža Operatera u inostranstvu i od korisnika nomadske numeracije u Srbiji (076x) i terminiraju se prema geografskim brojevima u mreži Limes telekomunikacije doo. Operater plaća LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOOu cene iskazane u tabeli niže obračunato po srednjem kursu NBS na dan obračuna:

 

Usluga

Interkonekciona naknada

Cena za Trajanje poziva

(Eur/minut)

Terminiranje poziva

0,11

 

 

5.1.2 Zloupotrebljen saobraćaj

Operater je u obavezi da plati naknadu od 100 dinara/minut na ime interkonekcione naknade za terminaciju saobraćaja korisnika Mreže Operatera koji se terminira u Mrežu Limes telekomunikacije doo, a koji nije obuhvaćen Ponudom, uključujući, ali se ne ograničavajući na slučajeve kada se dolazni međunarodni saobraćaj u LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO mrežu tranzitira preko Mreže Operatera i prikazuje kao saobraćaj generisan od strane Krajnjih Korisnika Operatera, što će se smatrati „zloupotrebljenim“ saobraćajem.

5.1.3 Vod za interkonekciju

Vod za interkonekciju do Pristupne tačke Limes telekomunikacije doo, ukoliko postoje tehničke mogućnosti može realizovati LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO ili je može samostalno realizovati Operater.

 

Ukoliko vod za interkonekciju realizuje LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO, Operater plaća sledeće naknade:

jednokratnu naknadu i mesečnu naknadu

 

Ukoliko vod za interkonekciju realizuje Operater samostalno, Operater plaća sledeće naknade:

10% jednokratne naknade

LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO i Operater neće međusobno naplaćivati mesečnu naknadu za taj vod.

 

Svaka kasnija migracija tj. promena pristupne tačke, već uspostavljenog voda tretira se kao uspostavljanje novog voda za međupovezivanje. U tom sllučaju primenjuju se naknade kao za uspostavljanje novog voda.

 

Jednokratna naknada

 

Usluga

Cena (EUR)

Vod za međupovezivanje

400

 

 

Mesečna naknada

Mesečna naknada za interkonekcijski link zavisi od tipa povezivanja Operatora i Limes telekomunikacije doo. U slučaju da su LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO i Operator zajednički realizovali interkonekcijski link, ugovorom će biti regulisana mesečna naknada za taj link.

 

Kapacitet voda

Cena (EUR)

Vod za međupovezivanje IP

380

Vod za međupovezivanje E1

380

 

Obračun za Jednokratnu i Mesečnu naknadu vršiće se u dinarskoj protivvrednosti izračunatoj po zvaničnom srednjem kursu dinara Narodne banke Srbije koji se primenjuje poslednjeg dana obračunskog meseca.

5.1.4 Naknade u slučaju kašnjenja isporuka Usluga

LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO se obavezuje da Operateru u slučaju kašnjenja isporuka Usluga isplati naknade predviđene važećim propisima.

5.2 Način obračuna, naplate i obezbeđenja plaćanja

5.2.1 Način obračuna

Obračunski period je jedan kalendarski mesec, od prvog do poslednjeg dana u mesecu, osim kada to nije moguće zbog početka ili prestanka pružanja Usluga.

Naknada za Usluge se obračunava prema dužini trajanja poziva, koja obuhvata period od prijema signala javljanja do prijema signala raskidanja veze u skladu sa ITU-T preporukom D.150. Naknada za pružanje Usluga se obračunava isključivo za pozive kod kojih je dobijen signal javljanja.

Svaka Ugovorna strana registruje podatke o dolaznom i odlaznom saobraćaju. Podaci o saobraćaju registruju se na svakoj Pristupnoj tački Operatera i na svakoj Pristupnoj tački Limes telekomunikacije doo na kojima je ostvareno Međupovezivanje. Detaljni zapisi o uspešnim pozivima (Call Details Records - CDRs) treba da sadrže sledeće podatke:

A – broj, ukoliko postoji tehnička mogućnost;

B – broj;

Dolazna ruta;

Odlazna ruta;

Datum uspostavljanja veze;

Vreme početka razgovora;

Trajanje razgovora (call duration).

Registrovanje podataka o saobraćaju započinje svakog prvog dana u kalendarskom mesecu u 00:00h, a završava se svakog poslednjeg dana u kalendarskom mesecu u 23:59:59h.

Ukupan broj minuta korišćenja Usluga obračunava se na sledeći način: za svaku Uslugu izračunava se zbir vremena trajanja svih uspešnih poziva izražen u sekundama, deli se sa 60 i zaokružuje na dve decimale.

Do trećeg u mesecu za prethodni mesec Ugovorne strane će razmeniti podatke o saobraćaju po svakoj pojedinačno Usluzi, i to ukupan broj poziva i ukupan broj minuta realizovanog saobraćaja.

Ukoliko je neslaganje u razmenjenim podacima o saobraćaju manje od 1% po pojedinačnoj Usluzi, kao osnov za obračun naknade za Uslugu uzeće se podaci o saobraćaju one Ugovorne strane koja je

registrovala manju vrednost saobraćaja.

Ukoliko je neslaganje u podacima o saobraćaju 1% ili veće od 1% po pojedinačnoj Usluzi Ugovorne strane će pristupiti sravnjivanju registrovanih podataka o saobraćaju po svakoj Pojedinačnoj usluzi.

Podaci o saobraćaju se mogu razmenjivati putem elektronske pošte ili faksa, a po njihovom konačnom utvrđivanju svaka Ugovorna strana se obavezuje da ih pismeno potvrdi drugoj Ugovornoj strani.

Potvrđeni podaci o saobraćaju služe kao osnov za formiranje računa za korišćenje Usluga.

 

5.2.2 Obračun za zakup Vodova za Međupovezivanje i drugih komunikacionih usluga koje LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO obezbeđuje Operateru za potrebe realizacije Međupovezivanja

Obračunski period za zakup Vodova za Međupovezivanje je jedan kalendarski mesec.

Obračun se vrši u skladu sa cenama utvrđenim važećim cenovnikom Limes telekomunikacije doo.

 

5.2.3 Način naplate

LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO će Operateru, u skladu sa Ugovorom o Međupovezivanju, izdavati račune za pružene Usluge u obračunskom periodu.

Svaki račun sadrži sve elemente propisane odredbama Zakona o porezu na dodatu vrednost i pratećih podzakonskih propisa, a obavezno sadrži podatke o vrsti i obimu usluge, valuti i bruto iznosu zaduženja (u koji je uračunat i zakonski propisan PDV).

LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO će Operateru izdavati račun za Usluge do desetog u mesecu za prethodni kalendarski mesec.

Računi će se dostavljati putem adrese elektronske pošte koja je od strane Operatera dostavljena LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOOu u tu svrhu, kao i njihovim slanjem preko lica koje obavlja poštansku delatnost ili neposrednom predajom licu ili organizacionoj jedinici Operatera u čijoj nadležnosti je prijem pošte.

Plaćanje po računu se vrši u roku od 5 kalendarskih dana od datuma izdavanja računa.

Ukoliko Operater ne izmiri račun za Usluge u celosti u roku dospelosti, dužan je da plati zatezne kamate u skladu sa važećim propisima, izuzev u slučaju usvajanja prigovora Operatera na račun. Sva plaćanja će se vršiti u dinarima.

5.2.4 Postupak prigovora (reklamacije) na isporučeni račun

Prigovore na iznos računa za Usluge Operater podnosi LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOOu u pisanom obliku, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 kalendarskih dana od datuma dospelosti računa.

Ukoliko se prigovor ne izjavi u navedenom roku, smatraće se da Operater prihvata fakturu. Ne može se staviti nikakav prigovor ukoliko se podaci o registrovanom saobraćaju razlikuju za manje od 1% za pojedinačnu Uslugu, ili ukoliko mesečni račun odstupa za manje od 1% od odgovarajućih vrednosti koje je zabeležila druga strana, za pojedinačnu Uslugu.

Operater je u obavezi da uz prigovor podnese informacije, dokumentaciju i druge dokaze kojima potkrepljuje navode svog prigovora.

Ukoliko LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO razumno zahteva dostavljanje dodatnih informacija, dokumentacije i / ili dokaza u cilju utvrđivanja osnovanosti prigovora Operater je dužan da ih dostavi u roku od 5 dana od prijema poziva Limes telekomunikacije doo, ukoliko ih poseduje.

LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO se obavezuje da na prigovor odgovori u roku od 15 dana od dana njegovog prijema, odnosno od dana dopune prigovora, u skladu sa prethodnim stavom.

Ukoliko se utvrdi da je prigovor opravdan biće izvršeno storniranje računa na koji je podnet prigovor i izdat korigovani račun odmah nakon donete odluke o usvajanju prigovora. Operater je u obavezi da izvrši plaćanje po korigovanom računu u roku od 7 kalendarskih dana od datuma izdavanja korigovanog računa.

5.2.5 Instrumenti obezbeđenja plaćanja

LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO može da zahteva da Operater u cilju obezbeđenja plaćanja Usluga LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOOu obezbedi bezuslovnu bankarsku garanciju izdatu od strane prvoklasne banke, plativu na prvi poziv, ili bankarski depozit u visini iznosa vrednosti procenjene naknade za usluge interkonekcije koju će Operater biti u obavezi da plati LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOOU tokom prve kao i svake naredne godine izvršavanja ugovora.

U zavisnosti od obima saobraćaja ostvarenog po osnovu Ugovora o Međupovezivanju, navedeni iznos može biti revidiran svaka tri meseca.

U slučaju da Operater ne ispuni svoje obaveze plaćanja dospelih računa izdatih za pružene Usluge, naplata će se realizovati putem aktivacije sredstava obezbeđenja.

Ukoliko LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO i Operater ne postignu dogovor o visini iznosa procenjene naknade za prvu godinu pružanja usluga na osnovu Ugovora, LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO ima pravo da zahteva bankarsku garanciju u vrednosti od 20.000 Eura za prvu godinu pružanja usluga.

Operater je u obavezi da najkasnije 30 dana pre isteka sredstva obezbeđenja obezbedi novo sredstvo obezbeđenja sa važenjem za naredni period od godinu dana.

5.2.6 Naknade zbog neizvršenja ugovornih obaveza

LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO se obavezuje da Operateru u slučaju neizvršenja ugovornih obaveza u skladu sa zaključenim Ugovorom o Međupovezivanju isplati naknade predviđene važećim propisima.

5.2.7 Prekid pružanja usluga

LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO je u sledećim slučajevima ovlašćen da suspenduje pružanje Usluga Operateru, u celosti ili delimično:

U slučaju da Operater ne plati račun za korišćenje Usluga u roku dospelosti računa, ni u naknadnom roku od 7 dana od dana dospelosti;

U slučaju da Operater prekrši neku od ugovorenih obaveza i nastavi sa kršenjem, odnosno ne otkloni posledice kršenja Ugovora o Međupovezivanju ni u naknadnom roku od 7 dana od dana prijema pismene opomene Limes telekomunikacije doo;

U slučaju nedostavljanja sredstva obezbeđenja plaćanja Usluga;

U slučaju da je ispunjen bilo koji uslov za raskid Ugovora o Međupovezivanju.

U slučaju opisanom u članu 4.3.2. ove Ponude.

Pored ili umesto prava da suspenduje pružanje usluga u slučajevima predviđenim prethodnim stavom LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO je ovlašćen i da:

Odbije pružanje nove Usluge Operateru;

Odbije uspostavljanje Voda za Međupovezivanje.

LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO neće snositi odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi mogla biti prouzrokovana Operateru time što je LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO iskoristio ovlašćenja sadržana u ovoj tački.

U slučaju privremenog prekida pružanja usluga opisanog u članu 4.3.2 ove Ponude, LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO nije obavezan pre privremenog isključenja dostaviti Operateru poseban pismeni akt. Ukoliko Operater u toku trajanja privremenog prekida pružanja usluga u skladu sa ovim Poglavljem dostavi LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOOu validan dokaz da je otklonio razloge zbog kojih je privremena obustava nastupila, LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO će prekinuti privremenu obustavu pružanja usluga i omogućiti Operateru njihovo ponovno korišćenje.

 

 

 

 

 

 

 

U Despotovcu, 04.12.2019 __________________________

Slavoljub Miletic, Direktor

6 PRILOZI

6.1 Prilog br. 1 : Izjava o poverljivosti

________________________ iz _______________, matični broj ______________,

PIB _____________, koga zastupa ________________ (u daljem tekstu: Operater) u skladu sa Standardnom ponudom za Međupovezivanje na javnu fiksnu mrežu PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO, BAČKA TOPOLA(u daljem tekstu: LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO) podnosi sledeću

IZJAVU O POVERLJIVOSTI

Operater se obavezuje da će sve podatke koje mu LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO otkrije u cilju zaključenja i / ili izvršenja Ugovora o Međupovezivanju smatrati poverljivim informacijama, izuzev sledećih informacija:

informacija koje postanu javne na način koji ne predstavlja kršenje obaveze čuvanja poverljivih informacija Limes telekomunikacije doo od strane Operatera;

informacija koje je Operater znao pre njihovog otkrivanja od Limes telekomunikacije doo (teret dokazivanja ove činjenice je na Operateru);

informacija koje je Operater saznao od trećeg lica bez kršenja obaveze poverljivosti prema LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOOu, u obimu u kome je to treće lice dozvolilo njihovu upotrebu Operateru (teret dokazivanja ove činjenice je na Operateru);

informacija koje se po svojoj prirodi, imajući u vidu njihov značaj, ni u kom slučaju ne mogu smatrati poverljivim.

 

Operater je u obavezi da čuva poverljive informacije sa pažnjom sa kojom čuva svoje poverljive

informacije, koja ni u kom slučaju ne može biti manja od pažnje dobrog privrednika.

 

Operater je u obavezi da poverljive informacije Limes telekomunikacije doo ne odaje trećim licima, osim:

ukoliko se LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO pismeno saglasi sa njihovim odavanjem u određenu svrhu;

na propisan zahtev nadležnog državnog organa, uz obavezu obaveštavanja Limes telekomunikacije doo o nameri njihovog odavanja, radi pružanja mogućnosti da LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO podnese pravni lek;

u slučaju odavanja informacija u cilju zaštite prava Operatera, u skladu sa važećim propisima.

 

Bez obzira na prethodno izneto, Operater ima pravo da poverljive informacije koje su predmet ove izjave dostavi:

nadležnom regulatornom organu;

licima koje je profesionalno angažovao u cilju izvršenja poslova vezanih zaključenje i / ili izvršenje Ugovora o Međupovezivanju, uz obavezu da ih obaveže na čuvanje poverljivosti na način koji korespondira sa ovom izjavom;

 

Obaveza čuvanja poverljivih informacija važi 5 godina od razmene poslednje poverljive informacije koja je predmet ove izjave.

 

 

U _________, ____________ ___________________________

 

6.2 Prilog br. 2: Model bankarske garancije

 

 

MODEL BANKARSKE GARANCIJE

(na memorandumu banke)

GARANT:

Naziv banke, sedište i adresa: _____________________________________________, PIB: _____________, matični broj: _________________, žiro račun br: ________________

 

KORISNIK GARANCIJE:

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO, DESPOTOVAC, PIB: 100884222 , matični broj: 06222382, tekući račun br: 625-9500600026321-45 otp banka .

 

NALOGODAVAC:

________________________________ iz _________________, matični broj ______________, PIB ________________, koga zastupa _____________________,

broj tekućeg računa _________________

 

1. Na zahtev NALOGODAVCA, a radi obezbeđenja plaćanja po Ugovoru o Međupovezivanju (koji je zaveden u delovodni protokol KORISNIKA GARANCIJE pod brojem _____________,

__________ godine __________ i

delovodni protokol NALOGODAVCA pod brojem ______________, _____________ godine), zaključenom između NALOGODAVCA i KORISNIKA GARANCIJE (u daljem tekstu: Ugovor), kako je definisano odredbama samog Ugovora i važeće Standardne ponude za Međupovezivanje na javnu fiksnu mrežu Limes telekomunikacije doo od 06.12.2019., GARANT daje ovu Garanciju kojom garantuje iznos od:

 

______________ EUR (slovima:________________________________________)

 

3. Ukoliko NALOGODAVAC iz bilo kojih razloga ne izvrši delimično ili u potpunosti svoje obaveze preuzete Ugovorom prema KORISNIKU GARANCIJE, GARANT se bezuslovno, neopozivo i bez prigovora obavezuje da umesto NALOGODAVCA odmah po prijemu prvog poziva plati KORISNIKU GARANCIJE svaki iznos ili iznose koji ne prelaze garantovani iznos.

4. Rok važnosti Garancije je godinu dana od datuma njenog izdavanja, uz mogućnost produženja roka važenja, a na zahtev NALOGODAVCA.

5. Svi eventualni sporovi koji se ne mogu rešiti mirnim putem biće rešeni od strane nadležanog suda

u Beogradu.

6. Garancija se izdaje u 3 istovetna primerka, od kojih po 1 za GARANTA, NALOGODAVCA i KORISNIKA GARANCIJE.

 

U _________, ____________ ___________________________

Overa banke

6.3 Prilog br. 3: Kontakt podaci

 

KONTAKT PODACI Limes telekomunikacije doo

 

KOMERCIJALNA PITANJA

Slavoljub Miletic

+381 35 612 985

lim@limestel.co.rs

TEHNIČKA PITANJA

Slavoljub Miletic

+381 35 612 985

lim@limestel.co.rs

OBRAČUN

Slavoljub Miletic

+381 35 612 985

lim@limestel.co.rs

PRAVNA PITANJA

 

FINANSIJSKA PITANJA

Slavoljub Miletic

+381 35 612 985

lim@limestel.co.rs

PRIJAVE KVAROVA

office@limestel.co.rs

035/612985

062/265404

 

KONTAKT PODACI OPERATERA

 

KOMERCIJALNA PITANJA

 

 

Slavoljub Miletic

+381 35 612 985

lim@limestel.co.rs

 

TEHNIČKA PITANJA

 

 

Slavoljub Miletic

+381 35 612 985

lim@limestel.co.rs

 

OBRAČUN

 

 

Slavoljub Miletic

+381 35 612 985

lim@limestel.co.rs

 

PRAVNA PITANJA

 

 

 

 

FINANSIJSKA PITANJA

Slavoljub Miletic

+381 35 612 985

lim@limestel.co.rs

 

PRIJAVE KVAROVA

office@limestel.co.rs

035/612985

062/265404

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Prilog br. 4: Spisak i adrese pristunih tačaka za Međupovezivanje

 

 

PRISTUPNE TAČKE

 

Povezivanje Opreme Operatera na Mrežu Limes telekomunikacije doo na strani Limes telekomunikacije doo obavljaće se preko Pristupnih tačaka Limes telekomunikacije doo navedenih u Tabeli br. 1 ovog Priloga.

 

U Tabeli br. 1 dati su podaci o nazivu, tipu Pristupne tačke za Međupovezivanje kao i Numeracije saobraćajnih područja koja su dostupna preko konkretne Pristupne tačke u Mreži Limes telekomunikacije doo.

 

 

TABELA br. 1

 

Pristupne tačke

Numeracija

Tip priključka

Napomena

Naziv

Adresa

 

BG1

Bul. Mihajla Pupina 6, Novi Beograd

Svi geografski kodovi u Mreži Limes telekomunikacije doo

2 Mbit/s - TDM

11, 35

 

BE1

Jožefa Atile 132, Bečej

Svi geografski kodovi u Mreži Limes telekomunikacije doo

SIP - IP

11, 35

 

 

 

6.5 Prilog br. 5: Obrasci zahteva za pregovore i otkazivanje usluge

Operater podnosi zahtev za započinjanje pregovora o Interkonekciji Limes telekomunikacije doou dostavljanjem popunjenih sledećih obrazaca:

Tabela 2 - Obrazac za podnošenje zahteva za pregovore

ZAHTEV ZA PREGOVORE O INTERKONEKCIJI

1

Osnovni podaci o Operateru

 

Naziv

 

 

Sedište

 

 

Matični broj

 

 

PIB

 

 

Odgovorno lice

 

2

Osnovni podaci o uslugama koje pruža Operater

 

3

Podaci o dozvoli izatoj od strane RATEL-a za pružanje usluga elektronskih komunikacija

 

4

Zahtevane usluge interkonekcije

 

5

Predlog za lokacije Interkonekcionih tačaka

 

6

Podaci o sertifikatu - Izjavi o usaglašenosti sa tehničkim standardima, telekomunikacionih uređaja i opreme za interkonekciju Operatora

 

7

Podaci o saobraćajnim zahtevima za period od najmanje 6 meseci unapred

 

8

Zahtevani kapaciteti interkonekcionih linkova

 

9

Kontakt osoba za tehnička pitanja (Ime i prezime, telefon i email)

 

10

Datum podnošenja zahteva

 


 


 


 


 


 

Tabela 3 - Obrazac za otkazivanje korišćenja usluge

ZAHTEV ZA OTKAZIVANJE KORIŠĆENJA USLUGE INTERKONEKCIJE

1

Osnovni podaci o Operateru

 

Naziv

 

 

Sedište

 

 

Matični broj

 

 

PIB

 

 

Odgovorno lice

 

2

Podaci o interkonekcijskim uslugama čije korišćenje otkazuje Operator

 

3

Broj Ugovora kojim su regulisane interkonekcijske usluge koje se otkazuju

 

4

Zahtevani datum prestanka korišćenja interkonekcijske usluge

 

5

Razlog za otkazivanje

 

6

Datum podnošenja zahteva

 


 

6.6 Prilog br. 6: Obrazac zahteva za otklanjanje kvara/ smetnje

Tabela br. 4 - Obrazac za otklanjanje kvara/smetnje

OBRAZAC ZA OTKLANJANJE KVARA/SMETNJE

 

Naziv Operatera:

 

 

 

 

 

Vrsta usluge:

 

Adresa/Lokacija realizovane usluge:

 

 

 

 

Datum i vreme nastanka smetnje:

 

Opis kvara i način na koji se manifestuje:

(napomena priložiti relevantan trace )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum i vreme prijave kvara:

 

 

 

 

Kontakt ovlašćenog lica koje je prijavilo kvar:

 


 

U slučaju prijave kvara, koji utiče i odnosi se na rad i pružanje usluga navedenih u ovoj standardnoj ponudi, Operater prijavljuje kvar LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOOu koristeći obrazac za prijavu kvara. Operater kvar prijavljuje elektronskim putem tj slanjem email-a ili telefonom.

Kod prijave kvara telefonom Operater je u obavezi naknadno prijaviti kvar i elektronskim putem tj. poslati email.

 

Kvarovi koji dovode do potpunog prekida rada smatraju se hitnim. U slučaju hitnog kvara NOC u roku od 2 časa potvrđuje prijem i započinje sa radom na otklanjanju kvara.

 

Za ostale kvarove koji dovode do otežanog odvijanja usluga, definisanih u ovoj standardnoj ponudi, NOC potvrđuje prijem i započinje sa radom na otklanjanju kvara najkasnije u roku od 24 časa od trenutka prijave kvara.

 

Kontakti za prijavu kvara:

 

Email:

office@limestel.co.rs

Email:

limestel@outlook.com

Telefon:

035-612985

062/265404


 


 

6.7 Prilog br. 7: Obrazac za planiranje Kapaciteta Međupovezivanja

 

PLANIRANJE I NARUČIVANJE KAPACITETA

6.7.1 Planiranje Kapaciteta

U trenutku podnošenja zahteva za Međupovezivanje, Operater je obavezan da dostavi plan Kapaciteta potrebnih za Međupovezivanje za narednih 6 meseci. Operater je obavezan da dostavi podatke o Kapacitetima potrebnim za Međupovezivanje za svaku relaciju na kojoj će se realizovati povezivanje u skladu sa Tabelom br. 1.

 

Tabela br. 1. Planirani broj potrebnih govornih kanala

U ovoj tabeli je potrebno specificirati relacije na kojima se uspostavljaju Vodovi za Međupovezivanje kao i broj govornih kanala na toj relaciji za narednih 6 meseci i zahtevani datum realizacije. LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO će nakon dostavljenog plana popuniti polje „odobreni datum realizacije“ i tako popunjenu tabelu vratiti Operateru.

 

Tabela 5

Relacija voda za povezivanje

Broj govornih kanala za period

T + 2Q

Zahtevan Kapacitet (100 Mbps ili 1 Gbps Ethernet)

Datum realizacije koji želi Operater

Odobreni datum realizacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakon zaključivanja Ugovora o povezivanju, a 3 meseca pre isteka perioda od 6 meseci iz prvog stava ovog Priloga, Operater je dužan da dostavi plan Kapaciteta za narednih 6 meseci u formi kao u Tabeli br. 1 ovog Priloga koji treba da bude usaglašen između Ugovornih strana. Ukoliko Operater želi da izvrši korekciju prethodno usaglašenog plana Kapaciteta, mora da dostavi zahtev LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOOu u pisanoj formi najmanje 3 meseca pre planirane uspostave Kapaciteta za Međupovezivanje. Operater nema pravo da menja plan Kapaciteta za prvih 6 meseci nakon potpisivanja Ugovora o povezivanju. Tehnička rešenja u skladu sa planom Kapaciteta počinju se pripremati tek nakon potpisivanja Ugovora o povezivanju u skladu sa specifikacijama koje su utvrđene Ugovorom o povezivanju.

 

Uspostavljanje svake nove relacije za potrebe povezivanja, kao i proširenje postojeće na osnovu

zahteva Operatera, biće predmet izmena i dopuna odgovarajućeg Aneksa Ugovora o povezivanju.

 

U slučaju da obim saobraćaja koji se iz Mreže Operatera prosleđuje u Mrežu Limes telekomunikacije doo u glavnom saobraćajnom satu bude veći od dozvoljenog obima saobraćaja (vršno opterećenje u granicama dozvoljenih gubitaka od 1%) u odnosu na planirane Kapacitete za potrebe povezivanja, za koje je Operater dostavio podatke LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOOu u skladu sa Tabelom 1, LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO ne može garantovati kvalitet usluga kako je navedeno u Ponudi.

 

Ukoliko Operater ne izvrši porudžbinu planiranih Kapaciteta u rokovima koji su predviđeni usaglašenim planom Kapaciteta kao u prvom i drugom stavu ovog Priloga, biće odgovoran za naknadu troškova LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOOu i to u iznosu 50% od ukupnog iznosa koji bi Operater platio LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOOu za period od 6 meseci za Kapacitete za koje Operater nije uputio zahtev za uspostavljanje.

 

6.7.2 Naručivanje Kapaciteta za Međupovezivanje

Operater je u obavezi da u skladu sa planiranim Kapacitetima i obimom saobraćaja koji će se realizovati na tim Kapacitetima, u pisanoj formi najkasnije tri 3 meseca pre odobrenog roka za realizaciju shodno Tabeli br. 1 ovog Priloga, dostavi LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOOu Zahtev za uspostavljanje Vodova za Međupovezivanje (dalje u tekstu „Zahtev“). Zahtev treba da sadrži sledeće podatke:

 

Relaciju na kojoj će se uspostaviti Vod za Međupovezivanje,

Kapacitet,

Planirani datum realizacije, kontakt podatke i datum od kada je moguće izvođenje radova na lokaciji Operatera.

 

Po prijemu Zahteva, LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO će u skladu sa tehničkim mogućnostima pristupiti realizaciji Zahteva. LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO će najkasnije 3 meseca po prijemu Zahteva uspostaviti naručene Kapacitete za Međupovezivanje u skladu sa ovim Prilogom.

 

Operater će biti odgovoran za naknadu troškova LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOOu ukoliko odustane od porudžbine navedene u Zahtevu, ili se krivicom Operatera ne izvrši realizacija, i to u iznosu 80% od ukupnog iznosa koji bi Operater platio LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOOu za uspostavljanje zahtevanih Vodova za Međupovezivanje za period od 6 meseci.

 

Ukoliko Operater uputi zahtev LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOOu za uspostavljanje Kapaciteta za Međupovezivanje koji nisu bili uključeni u plan Kapaciteta, LIMES TELEKOMUNIKACIJE DOO će razmotriti takav zahtev i ukoliko postoje tehničke mogućnosti izvršiti uspostavljanje zahtevanih Kapaciteta.